1. കൊവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം  24 News
  2. കോവിഡ്: ഇന്ന് 1 വർഷം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
It's been a year since covid first reported കൊവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് കണ്ടെത്തിയത് 2019 നവംബർ 17നായിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്ന് രോഗം Covid 19, first, reportIt's been a year since covid first reported കൊവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് കണ്ടെത്തിയത് 2019 നവംബർ 17നായിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്ന് രോഗം Covid 19, first, report

It's been a year since covid first reported കൊവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോക ജീവിതക്രമം അപ്പാടെ മാറ്റി മറിച്ച കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യത്തെ കേസ്.COVID-19. Manorama News. corona virus. manorama online.World News. International News. Malayalam News. Manorama Onlineബെയ്ജിങ് ∙ ലോക ജീവിതക്രമം അപ്പാടെ മാറ്റി മറിച്ച കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ ആദ്യത്തെ കേസ്.COVID-19. Manorama News. corona virus. manorama online.World News. International News. Malayalam News. Manorama Online

കോവിഡ്: ഇന്ന് 1 വർഷം | COVID-19 | Manorama News