1. അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മാറരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെന്ന് പന്ന്യൻ...  മാധ്യമം നാട്ടുവിശേഷം | Madhyamam Local News
  2. ‘അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം’: തുറന്നെഴുതി പന്ന്യന്റെ മകൻ  മാതൃഭൂമി
  3. "വിശപ്പില്ലാത്തവന് അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മാറരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി"  Dool News
  4. 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി കോൺഗ്രസ്സായി പിന്നെ ബിജെപി ആകുന്നവർ', ചർച്ചയായി പന്ന്യന്റെ മകന്റെ കുറിപ്പ്  Oneindia Malayalam
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം: വിശപ്പില്ലാത്തവന് അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മാറരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന സി.പി.ഐ നേതാവ് പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍റെ മകന്‍ രൂപേഷ് പന്ന്യന്‍ എഴുതിയ...തിരുവനന്തപുരം: വിശപ്പില്ലാത്തവന് അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മാറരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന സി.പി.ഐ നേതാവ് പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍റെ മകന്‍ രൂപേഷ് പന്ന്യന്‍ എഴുതിയ...

അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി മാറരുത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെന്ന് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രന്‍റെ മകൻ | Madhyamam

pannyan raveendran's son facebook post, ‘അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം’: തുറന്നെഴുതി പന്ന്യന്റെ മകൻ, Kerala News | Mathrubhumi Print Edition, Kerala News | Mathrubhumi Print Editionകണ്ണൂർ: ജോസ് കെ. മാണിയെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിൽ സി.പി.ഐ. നിശ്ശബ്ദമാകുമ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ ..

‘അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം’: തുറന്നെഴുതി പന്ന്യന്റെ മകൻ | pannyan raveendran

Jose K. Mani Kerala News Pannian Raveendran Kerala തിരുവനന്തപുരം: ജോസ് കെ. മാണി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയില്‍ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ സി.പി.ഐ നേതാവ് പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്റെ മകന്‍ രൂപേJose K. Mani Kerala News Pannian Raveendran Kerala തിരുവനന്തപുരം: ജോസ് കെ. മാണി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയില്‍ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ സി.പി.ഐ നേതാവ് പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്റെ മകന്‍ രൂപേ

CPI leader Pannian Raveendrans son Roopesh Pannian against Jose K Manis entry to LDFCPI leader Pannian Raveendrans son Roopesh Pannian against Jose K Manis entry to LDF

CPI leader Pannian Raveendran's son Roopesh Pannian against Jose K Mani's entry to LDF | 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി കോൺഗ്രസ്സായി പിന്നെ ബിജെപി ആകുന്നവർ', ചർച്ചയായി പന്ന്യന്റെ മകന്റെ കുറിപ്പ് - Malayalam Oneindia