1. ദ്യക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത ഉത്രവധം തെളയിച്ചു; അന്വേഷണസംഘത്തിന് സമ്മാനം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത ഉത്രവധം തെളിയിച്ചു; അന്വേഷണസംഘത്തിന് സമ്മാനം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊല്ലം ഉത്രവധക്കേസ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദനവും സമ്മാനവും. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്‍റെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ്.Uthra Murder. Snake Bite death. Uthra Case. Gift to the investigation teamകൊല്ലം ഉത്രവധക്കേസ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദനവും സമ്മാനവും. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്‍റെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ്.Uthra Murder. Snake Bite death. Uthra Case. Gift to the investigation team

ദ്യക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത ഉത്രവധം തെളയിച്ചു; അന്വേഷണസംഘത്തിന് സമ്മാനം | Uthra Murder | Snake Bite death | Uthra Case | Gift to the investigation team

കൊല്ലം∙ ഉത്രവധക്കേസ് അന്വേഷണസംഘത്തിനു പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദനവും സമ്മാനവും. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ്.uthra murder case. uthra murder. uthra. sooraj. Kollam. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineകൊല്ലം∙ ഉത്രവധക്കേസ് അന്വേഷണസംഘത്തിനു പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദനവും സമ്മാനവും. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ്.uthra murder case. uthra murder. uthra. sooraj. Kollam. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ദ്യക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത ഉത്രവധം തെളയിച്ചു; അന്വേഷണസംഘത്തിന് സമ്മാനം | Manorama Online