1. ഡോക്ടർ സോനയെ കുത്തിയ കത്തി എസിയുടെ മുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു: വിവരിച്ച് പ്രതി  മലയാള മനോരമ
  2. ദന്ത ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി  Janam TV
  3. സോനയെ കുത്തിയ കത്തി എ.സിയുടെ മീതെ ഒളിപ്പിച്ചു; വിവരിച്ച് പ്രതി  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തൃശൂർ∙ വനിതാ ഡന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡന്റൽ. തൃശൂർ∙ വനിതാ ഡന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡന്റൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ Dr Sona Murder. Crime Kerala. Manorama News. breaking news. current news. malayalam news. .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതൃശൂർ∙ വനിതാ ഡന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡന്റൽ. തൃശൂർ∙ വനിതാ ഡന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡന്റൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ Dr Sona Murder. Crime Kerala. Manorama News. breaking news. current news. malayalam news. .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സോനയെ കുത്തിയ കത്തി എസിയുടെ മീതെ ഒളിപ്പിച്ചു | Dr Sona Murder | Crime Kerala | Manorama News

തൃശൂരിൽ വനിതാ ഡെന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡെന്റൽ.Knife. Sona death. Thrissur dentist death. Dentist murder. Thrissurതൃശൂരിൽ വനിതാ ഡെന്റൽ സർജനെ കുത്തിക്കൊന്ന ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈനർ മഹേഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഡെന്റൽ.Knife. Sona death. Thrissur dentist death. Dentist murder. Thrissur

സോനയെ കുത്തിയ കത്തി എ.സിയുടെ മീതെ ഒളിപ്പിച്ചു; വിവരിച്ച് പ്രതി | Knife | Sona death | Thrissur dentist death | Dentist murder | Thrissur

തൃശ്ശൂർ : കുട്ടനെല്ലൂരിൽ ദന്ത ഡോക്ടർ സോനയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതി മഹേഷുമായി സംഭവന നടന്ന ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്,തൃശ്ശൂർ : കുട്ടനെല്ലൂരിൽ ദന്ത ഡോക്ടർ സോനയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതി മഹേഷുമായി സംഭവന നടന്ന ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്,

ദന്ത ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി