1. സ്കൂള് സമയം രാവിലെ എട്ടുമുതല് ഒരുമണി വരെ ആക്കണം- ഖാദര് കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശ  Mathrubhumi
  2. സ്കൂള് സമയം മാറ്റാന് ശുപാര്ശ; ഖാദര് കമ്മിറ്റി രണ്ടാം റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു  Manorama News
  3. 'രാവിലെ നല്ല സമയം'; സ്കൂൾ പഠന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റത്തിന് ശുപാർശ, ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമര്പ്പിച്ചു  Asianet News
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂൾ സമയമാറ്റത്തിന് ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ. സ്‌കൂൾ സമയം രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒരു മണിവരെ ആക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ. അധ്യാപകരാകാൻ അഞ്ചുവർഷത്തെ സംയോജിത കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ട്. ഖാദർ കമ്മിറ്റി, khader committee recommends change in school timeതിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂൾ സമയമാറ്റത്തിന് ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ. സ്‌കൂൾ സമയം രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒരു മണിവരെ ആക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ. അധ്യാപകരാകാൻ അഞ്ചുവർഷത്തെ സംയോജിത കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ട്. ഖാദർ കമ്മിറ്റി

സ്‌കൂള്‍ സമയം രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ ഒരുമണി വരെ ആക്കണം- ഖാദര്‍ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ, school time, khader committee report

സ്കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തിസമയം മാറ്റാന്‍ ശുപാര്‍ശ. രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയായി സ്കൂളുകളുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഖാദര്‍ കമ്മിറ്റി.Khadar committee 2nd report School time malayalam news. manoramanews. kerala news. india news. national news. Kerala Rain News.Breaking News. Manorama Newsസ്കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തിസമയം മാറ്റാന്‍ ശുപാര്‍ശ. രാവിലെ എട്ടുമുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയായി സ്കൂളുകളുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഖാദര്‍ കമ്മിറ്റി.Khadar committee 2nd report School time malayalam news. manoramanews. kerala news. india news. national news. Kerala Rain News.Breaking News. Manorama News

സ്കൂള്‍ സമയം മാറ്റാന്‍ ശുപാര്‍ശ; ഖാദര്‍ കമ്മിറ്റി രണ്ടാം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു | Khadar committee 2nd report School time malayalam news | manoramanews | kerala news | india news | national news | Kerala Rain News | Breaking News | Manorama News

khadar committee second report Recommends to change school time schedule രാവിലെ നല്ല സമയം'; സ്കൂൾ പഠന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റത്തിന് ശുപാർശ, ഖാദർ കമ്മിറ്റി രണ്ടാം റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്സ്കൂൾ പഠന സമയം രാവിലെ 8 മുതൽ 1 മണി വരെ ആക്കണമെന്നാണ് ഖാദർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ.

'രാവിലെ നല്ല സമയം'; സ്കൂൾ പഠന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റത്തിന് ശുപാർശ, ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമ‍‍‍ര്‍പ്പിച്ചു

Just a moment...

khadar-committee-second-report-recommends-to-change-school-time-schedulekhadar-committee-second-report-recommends-to-change-school-time-schedule

khadar-committee-second-report-recommends-to-change-school-time-schedule | സ്കൂൾ പഠന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റത്തിന് ശുപാർശ, ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമ‍‍‍ര്‍പ്പിച്ചു | Mangalam