1. 'എല്ലാർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റണം'; കയ്യക്ഷരം കൊണ്ട് വൈറലായി ഒരു ഡോക്ടർ  Manorama News
  2. ‘കയ്യക്ഷരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചത് ചേച്ചിയും പ്രൊഫസർമാരും’; വൈറലായ കുറിപ്പടിയിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു  Manorama Online
  3. 'ഇങ്ങനെയും കുറിപ്പടി എഴുതാം'; കയ്യക്ഷരം കൊണ്ട് വൈറലായ ഡോക്ടർ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്...  Asianet News
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഒരു ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി. വടിവൊത്ത അക്ഷരത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായി മരുന്നുകൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്നത്.Viral. Handwriting. Doctor. Manorama Newsസോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഒരു ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി. വടിവൊത്ത അക്ഷരത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായി മരുന്നുകൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്നത്.Viral. Handwriting. Doctor. Manorama News

'എല്ലാർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റണം'; കയ്യക്ഷരം കൊണ്ട് വൈറലായി ഒരു ഡോക്ടർ | Social Media | Doctor | Hand Writing | Manorama News

ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യക്ഷരത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പരാതിയാണ് ഉണ്ടാകാറ്. അവർ എഴുതുന്നതെന്തെന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം.Doctor. Viral hand writing. Medical prescription.health. Wellness. Malayalam Health News. Manorama Onlineഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യക്ഷരത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പരാതിയാണ് ഉണ്ടാകാറ്. അവർ എഴുതുന്നതെന്തെന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം.Doctor. Viral hand writing. Medical prescription.health. Wellness. Malayalam Health News. Manorama Online

‘കയ്യക്ഷരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചത് ചേച്ചിയും പ്രൊഫസർമാരും’; വൈറലായ കുറിപ്പടിയിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു – Doctor

viral handwriting of Dr. Nithin Narayananസാധാരണ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറിപ്പടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വടിവൊത്ത കയ്യക്ഷരമാണ് ഡോ. നിതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.   

'ഇങ്ങനെയും കുറിപ്പടി എഴുതാം'; കയ്യക്ഷരം കൊണ്ട് വൈറലായ ഡോക്ടർ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്...