1. ഫലസ് തീൻ പ്രശ് നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഖത്തർ | Madhyamam  മാധ്യമം
  2. ഫലസ്തീൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഖത്തർ Qatar says it has no ties with Israel until the Palestinian conflict is resolved  Gulf Malayaly
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ഉപരോധം അവസാനിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രിഉപരോധം അവസാനിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി

ഫലസ്​തീൻ ​പ്രശ്​നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന്​ ഖത്തർ | Madhyamam

ഫലസ്തീനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ലുൽവ അൽ ഖാതിർ വ്യക്തമാക്കി.ഫലസ്തീനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ലുൽവ അൽ ഖാതിർ വ്യക്തമാക്കി.

ഫലസ്തീൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഖത്തർ Qatar says it has no ties with Israel until the Palestinian conflict is resolved