1. 51-ാം വയസ്സിലും പന്ത് പറന്നുപിടിച്ച് റോഡ്‌സ്; അമ്പരന്ന് ആരാധകര്‍  Mathrubhumi
  2. | 51-ാം വയസിലും റോഡ്‌ഡ് പറക്കും  മംഗളം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Jonty Rhodes defies age with stunning one handed catch, 51-ാം വയസ്സിലും പന്ത് പറന്നുപിടിച്ച് റോഡ്‌സ്; അമ്പരന്ന് ആരാധകര്‍, IPL 2020 | Specials | Sports | Mathrubhumiദുബായ്: ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച ഫീൽഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ജോണ്ടി റോഡ്സ് എന്നാകും ..

51-ാം വയസ്സിലും പന്ത് പറന്നുപിടിച്ച് റോഡ്‌സ്; അമ്പരന്ന് ആരാധകര്‍ | Jonty Rhodes| IPL 2020| Cricket

| 51-ാം വയസിലും റോഡ്‌ഡ് പറക്കും | Mangalam