1. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകളും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്  Janam TV
  2. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകൾ വിൽക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊല്ലം: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകളും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി സൂചന. ലോക്ഡൗണ്‍ സാമ്പത്തികകൊല്ലം: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകളും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി സൂചന. ലോക്ഡൗണ്‍ സാമ്പത്തിക

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകളും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

Financial crisis; Devaswom Board to sell Nilavilakku of temples, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകൾ വിൽക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്, Kerala News | Mathrubhumi Print Edition, Kerala News | Mathrubhumi Print Editionകൊല്ലം : കോവിഡ് അടച്ചിടൽമൂലം രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ..

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിലവിളക്കുകൾ വിൽക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് | Nilavilakk| temples| Devaswom board