1. കാൻസർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം; വീഴ്ചയെങ്കിൽ നടപടി  മലയാള മനോരമ
  2. അർബുദമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം; വീഴ്ചയെങ്കിൽ നടപടി: ഉത്തരവാദിത്തം ഇവർക്ക്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം ∙ അര്‍ബുദ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക് റജിസറ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ.Manorama News. manorama online. Government of Kerala. Cancer.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം ∙ അര്‍ബുദ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക് റജിസറ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ.Manorama News. manorama online. Government of Kerala. Cancer.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

അർബുദമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം | Cancer | Manorama News

അര്‍ബുദ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക് റജിസറ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും..Cancer. Kerala. K K Shylaja.Breaking News. Manorama Newsഅര്‍ബുദ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക് റജിസറ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും..Cancer. Kerala. K K Shylaja.Breaking News. Manorama News

അർബുദമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം; വീഴ്ചയെങ്കിൽ നടപടി: ഉത്തരവാദിത്തം ഇവർക്ക് | Cancer | Kerala | K K Shylaja | Breaking News | Manorama News