1. മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ; നിഷേധിച്ച് ചൈന  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ചൈനയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം ശരിയല്ലെന്ന് മറുവാദം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ചൈനയെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഓരോ നിമിഷവും വരുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വ്യാജ വാർത്ത, ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ചില ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ. China. Corona. Virus. Media. ManoramaNews. Report.ചൈനയെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഓരോ നിമിഷവും വരുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വ്യാജ വാർത്ത, ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ചില ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ. China. Corona. Virus. Media. ManoramaNews. Report.

മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ | ManoramaNews | MalayalamNews | MalayalaManorama

ചൈനയെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഓരോ നിമിഷവും വന്നുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ.Corona Virus.Science News. Malayalam Technology News. Manorama Onlineചൈനയെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഓരോ നിമിഷവും വന്നുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ.Corona Virus.Science News. Malayalam Technology News. Manorama Online

ചൈനയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം ശരിയല്ലെന്ന് മറുവാദം | Coronavirus