1. കൊറോണ ഭീതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍; ആ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും  മലയാള മനോരമ
  2. കൊറോണ ഭീതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍; അഭയമില്ലാതെ അലച്ചിൽ; ആ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ ഭീതിയില്‍ ആരും അടുപ്പിക്കാതെ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍ അലഞ്ഞ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായ കോട്ടയം സ്വദേശി ബിറ്റാ.Coronavirus. Westerdam Cruise Ship. Keralite.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ ഭീതിയില്‍ ആരും അടുപ്പിക്കാതെ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍ അലഞ്ഞ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായ കോട്ടയം സ്വദേശി ബിറ്റാ.Coronavirus. Westerdam Cruise Ship. Keralite.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

കൊറോണ ഭീതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍; ആ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും | Coronavirus | Westerdam Ship | Manorama Online

കൊറോണ ഭീതിയില്‍ ആരും അടുപ്പിക്കാതെ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍ അലഞ്ഞ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായ കോട്ടയം സ്വദേശി ബിറ്റാ കുരുവിളയാണ് എം.എസ് വെസ്റ്റര്‍ഡാം കപ്പലിലുളള മലയാളി. കംബോഡിയ അഭയമേകിയ കപ്പലില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ തീരത്ത് ഇറക്കിത്തുടങ്ങി. അഭയമില്ലാതെ നീങ്ങിയ ദിനങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങള്‍. Corona Virus. Bitta Kuruvila.കൊറോണ ഭീതിയില്‍ ആരും അടുപ്പിക്കാതെ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍ അലഞ്ഞ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായ കോട്ടയം സ്വദേശി ബിറ്റാ കുരുവിളയാണ് എം.എസ് വെസ്റ്റര്‍ഡാം കപ്പലിലുളള മലയാളി. കംബോഡിയ അഭയമേകിയ കപ്പലില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ തീരത്ത് ഇറക്കിത്തുടങ്ങി. അഭയമില്ലാതെ നീങ്ങിയ ദിനങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങള്‍. Corona Virus. Bitta Kuruvila.

കൊറോണ ഭീതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കടലില്‍; അഭയമില്ലാതെ അലച്ചിൽ; ആ ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ മലയാളിയും | Corona Virus | Bitta Kuruvila