1. നേരില്‍ കാണാന്‍പോലുമാകാത്ത അവസ്ഥ; കണ്ണുനിറയ്ക്കും പ്രണയദിനക്കാഴ്ചകൾ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ലോകം പ്രണയിക്കുന്നു, ചൈന കൊറോണ ബാധിതരുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു; കണ്ണു നിറയ്ക്കും പ്രണയദിന കാഴ്ചകള്‍  മംഗളം
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
പ്രണയദിനം ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുമെങ്കിലും ചൈനയുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ വേറിട്ടതാണ്. ഇത്തവണ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏറെ സങ്കടകരമാണ് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രണയദിനക്കാഴ്ചകള്‍. ലോകം പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ചൈന കൊറോണബാധിതരുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണ്. വിജനമാണ് ചൈനയുടെ തെരുവുകള്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ ഒക്കെ.ചൈനയിലെ. China. Valentines Day Celebration. Coronavirus. Corona virus.പ്രണയദിനം ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുമെങ്കിലും ചൈനയുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ വേറിട്ടതാണ്. ഇത്തവണ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏറെ സങ്കടകരമാണ് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രണയദിനക്കാഴ്ചകള്‍. ലോകം പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ചൈന കൊറോണബാധിതരുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണ്. വിജനമാണ് ചൈനയുടെ തെരുവുകള്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ ഒക്കെ.ചൈനയിലെ. China. Valentines Day Celebration. Coronavirus. Corona virus.

നേരില്‍ കാണാന്‍പോലുമാകാത്ത അവസ്ഥ; കണ്ണുനിറയ്ക്കും പ്രണയദിനക്കാഴ്ചകൾ | China | Valentines Day Celebration | Coronavirus | Corona virus

china valentines day china valentines day

china valentines day | ലോകം പ്രണയിക്കുന്നു, ചൈന കൊറോണ ബാധിതരുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു; കണ്ണു നിറയ്ക്കും പ്രണയദിന കാഴ്ചകള്‍ | Mangalam