1. ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പ് തിരിഞ്ഞുകറങ്ങി; ഇനി ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം 2040 നു ശേഷം  Manorama Online
  2. ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിന്റെ ഭ്രമണംനിലച്ചു, വിപരീതദിശയില്‍ പുനരാരംഭിച്ചു?; പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ഗവേഷകർ  Mathrubhumi
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ബെയ്ജിങ് ∙ ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പായ ഇന്നർ കോർ ഇടയ്ക്കു കറക്കം നിർത്തിയെന്നും അതുവരെ കറങ്ങിയ ദിശ മാറ്റി തിരിച്ചുകറങ്ങിയെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ചൈനയിലെ പീക്കിങ്.Scientists says inner core of earth stopped rotation and then it rotated in reverse direction. Earth. Scientist. World.World News. International News. Malayalam News. Manorama Onlineബെയ്ജിങ് ∙ ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പായ ഇന്നർ കോർ ഇടയ്ക്കു കറക്കം നിർത്തിയെന്നും അതുവരെ കറങ്ങിയ ദിശ മാറ്റി തിരിച്ചുകറങ്ങിയെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ചൈനയിലെ പീക്കിങ്.Scientists says inner core of earth stopped rotation and then it rotated in reverse direction. Earth. Scientist. World.World News. International News. Malayalam News. Manorama Online

ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പ് തിരിഞ്ഞുകറങ്ങി; ഇനി ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം 2040 നു ശേഷം - Scientists says inner core of earth stopped rotation and then it rotated in reverse direction | Malayalam News, World News | Manorama Online | Manorama News

ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പി (inner core) ന്റെ ഭ്രമണം തെല്ലിട നിലച്ചതായും ചലനദിശയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചതായും വ്യക്തമാക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. 2009-ലാണ് അകക്കാമ്പ് അതിന്റെ ഭ്രമണത്തിൽ ഒരിടവേളയെടുത്തതെന്നും തുടർന്ന് വിപരീതദിശയിൽ ചലിക്കാനാരംഭിച്ചെന്നും, Earth’s Core Has Stopped, May Be Reversing Direction, Study Says, Rotationഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പി (inner core) ന്റെ ഭ്രമണം തെല്ലിട നിലച്ചതായും ചലനദിശയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചതായും വ്യക്തമാക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. 2009-ലാണ് അകക്കാമ്പ് അതിന്റെ ഭ്രമണത്തിൽ ഒരിടവേളയെടുത്തതെന്നും തുടർന്ന് വിപരീതദിശയിൽ ചലിക്കാനാരംഭിച്ചെന്നും

ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിന്റെ ഭ്രമണംനിലച്ചു, വിപരീതദിശയില്‍ പുനരാരംഭിച്ചു?; പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ഗവേഷകർ, Earth’s Core Has Stopped, May Be Reversing Direction, Study Says, Rotation

cnewslive.com