1. കോശങ്ങളെ തിന്നു തീർക്കുന്ന പൂപ്പൽ ; ഭീതി പരത്തി മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് രോഗം കേരളത്തിലും  Janam TV
  2. ‘കോശങ്ങളെ തിന്നു തീർക്കുന്ന പൂപ്പൽ’: മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് രോഗം കേരളത്തിലും  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കൊച്ചി : കോശങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കുന്ന പൂപ്പൽ രോഗം മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് കേരളത്തിലും . കോട്ടയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചതോടെയാണ് അപൂർവ്വമായ ഈ ഫംഗസ് രോഗം ആശങ്ക പരത്തുന്നത് .കൊച്ചി : കോശങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കുന്ന പൂപ്പൽ രോഗം മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് കേരളത്തിലും . കോട്ടയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചതോടെയാണ് അപൂർവ്വമായ ഈ ഫംഗസ് രോഗം ആശങ്ക പരത്തുന്നത് .

കോശങ്ങളെ തിന്നു തീർക്കുന്ന പൂപ്പൽ ; ഭീതി പരത്തി മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് രോഗം കേരളത്തിലും

കോട്ടയം ∙ മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ഫംഗസ് ബാധ മൂലം കോട്ടയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് കാലത്തെ മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ കേരളവും. Mucormycosis,. Mucormycosis. Covid. Kottayam. deadly fungal infection. Manorama News. zygomycosis. Breaking News. Corona Virus. Manorama News. Malayalam News. കോട്ടയം ∙ മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ഫംഗസ് ബാധ മൂലം കോട്ടയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് കാലത്തെ മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ കേരളവും. Mucormycosis,. Mucormycosis. Covid. Kottayam. deadly fungal infection. Manorama News. zygomycosis. Breaking News. Corona Virus. Manorama News. Malayalam News.

മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് കേരളത്തിലും | Mucormycosis | Covid | Kottayam | deadly fungal infection | Manorama News