1. വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് കൊള്ള സംഘം, പിടിച്ചുപറിയും ക്രൂരമർദ്ദനവും; ‘കുട’ പിടിച്ച് പൊലീസ്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. കമ്പം അടിവാരത്ത് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് കൊള്ള സംഘം,‘കുട’ പിടിച്ച് തമിഴ്നാട് പൊലീസ്  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
നെടുങ്കണ്ടം: ഈ മാസം 6 ന് പുലർച്ചെ 4.10 നാണു കമ്പംമെട്ട് ചേറ്റുകുഴിയിൽ പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ജോനകംവിരുത്തിൽ ജയൻ, തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ റിജു എന്നിവർ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തിനു സമീപമുള്ള ഉഴവർ ചന്തയിലേക്കു പിക് അപ് വാനിൽ പുറപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 5 ന്, കേരള തമിഴ്നാട്. Robbery. Crime. Kambam. Theft. Theives. Tamilnadu.നെടുങ്കണ്ടം: ഈ മാസം 6 ന് പുലർച്ചെ 4.10 നാണു കമ്പംമെട്ട് ചേറ്റുകുഴിയിൽ പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ജോനകംവിരുത്തിൽ ജയൻ, തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ റിജു എന്നിവർ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തിനു സമീപമുള്ള ഉഴവർ ചന്തയിലേക്കു പിക് അപ് വാനിൽ പുറപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 5 ന്, കേരള തമിഴ്നാട്. Robbery. Crime. Kambam. Theft. Theives. Tamilnadu.

വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് കൊള്ള സംഘം, പിടിച്ചുപറിയും ക്രൂരമർദ്ദനവും; ‘കുട’ പിടിച്ച് പൊലീസ് | Robbery | Crime | Kambam | Theft | Theives | Tamilnadu

നെടുങ്കണ്ടം ∙ ഈ മാസം 6 ന് പുലർച്ചെ 4.10 നാണു കമ്പംമെട്ട് ചേറ്റുകുഴിയിൽ പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ജോനകംവിരുത്തിൽ ജയൻ, തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ.Idukki News. ഇടുക്കി ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമനെടുങ്കണ്ടം ∙ ഈ മാസം 6 ന് പുലർച്ചെ 4.10 നാണു കമ്പംമെട്ട് ചേറ്റുകുഴിയിൽ പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ജോനകംവിരുത്തിൽ ജയൻ, തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ.Idukki News. ഇടുക്കി ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ

കമ്പം അടിവാരത്ത് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് കൊള്ള സംഘം,‘കുട’ പിടിച്ച് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് | Idukki News | ഇടുക്കി ജില്ലാ വാർത്തകൾ | District News | Malayalam Regional News | Chuttuvattom Malayala Manorama | ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ