1. പശു വിഴുങ്ങിയ അഞ്ചു പവൻ മാല തിരികെ കിട്ടി ,രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം  Janam TV
  2. പശു വിഴുങ്ങിയ 5 പവന്റെ മാല കിട്ടിയത് 2 വർഷത്തിനു ശേഷം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
2017 ൽ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചു പവന്റെ മാല കാണാതാകുന്നു , ഒടുവിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിചാരിതമായി മാല തിരികെ കിട്ടുന്നു , അതും ചാണകത്തിൽ നിന്ന് .2017 ൽ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചു പവന്റെ മാല കാണാതാകുന്നു , ഒടുവിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിചാരിതമായി മാല തിരികെ കിട്ടുന്നു , അതും ചാണകത്തിൽ നിന്ന് .

പശു വിഴുങ്ങിയ അഞ്ചു പവൻ മാല തിരികെ കിട്ടി ,രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

ചടയമംഗലം (കൊല്ലം) ∙ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ 5 പവന്റെ താലിമാല 2 വർഷത്തിനു ശേഷം ലഭിച്ചതു ചാണകത്തിൽ നിന്ന്. തൊണ്ടിമുതൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും 'പ്രതി'യെന്നു.cow.Kerala News. Malayalam News. Manorama Onlineചടയമംഗലം (കൊല്ലം) ∙ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ 5 പവന്റെ താലിമാല 2 വർഷത്തിനു ശേഷം ലഭിച്ചതു ചാണകത്തിൽ നിന്ന്. തൊണ്ടിമുതൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും 'പ്രതി'യെന്നു.cow.Kerala News. Malayalam News. Manorama Online

പശു വിഴുങ്ങിയ 5 പവന്റെ മാല കിട്ടിയത് 2 വർഷത്തിനു ശേഷം | Cow | Manorama News