1. അന്ന് പുഴു; ഇന്നലെ ബിരിയാണിയിൽ രക്തം കലർന്ന ബാൻഡേജ്; രംഗോലി അടപ്പിച്ചു  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. നാലു മാസം മുൻപ് ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴു; ഇന്നലെ ബിരിയാണിയിൽ ബാൻഡേജ് !  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്ക് ഫുഡ്കോർട്ടിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ ബിരിയാണിയിൽ ആരോ ഉപയോഗിച്ച ബാൻഡേജ്. നാലു മാസം മുൻപ് വാങ്ങിയ ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ച റസ്റ്ററന്റിലാണ് സംഭവം. നാളുകളായി സമാനമായ പരാതികളുയർന്ന നിള ബിൽഡിങ്ങിലെ രംഗോലി റസ്റ്ററന്റാണ്. Rangoli Restaurant. Nila building Technopark. Bad ffod in Technopark. Bad food in Kerala. Bandage in Biriyani.തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്ക് ഫുഡ്കോർട്ടിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ ബിരിയാണിയിൽ ആരോ ഉപയോഗിച്ച ബാൻഡേജ്. നാലു മാസം മുൻപ് വാങ്ങിയ ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ച റസ്റ്ററന്റിലാണ് സംഭവം. നാളുകളായി സമാനമായ പരാതികളുയർന്ന നിള ബിൽഡിങ്ങിലെ രംഗോലി റസ്റ്ററന്റാണ്. Rangoli Restaurant. Nila building Technopark. Bad ffod in Technopark. Bad food in Kerala. Bandage in Biriyani.

അന്ന് പുഴു; ഇന്നലെ ബിരിയാണിയിൽ രക്തം കലർന്ന ബാൻഡേജ്; രംഗോലി അടപ്പിച്ചു | Rangoli Restaurant | Nila building Technopark | Bad ffod in Technopark | Bad food in Kerala | Bandage in Biriyani

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലു മാസം മുൻപ് ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ച ടെക്നോപാർക്ക് ഫുഡ്കോർട്ടിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന്.Thiruvananthapuram News. തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ. Thiruvananthapuram. Trivandrum News. Manorama Online Local Newsതിരുവനന്തപുരം∙ നാലു മാസം മുൻപ് ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ച ടെക്നോപാർക്ക് ഫുഡ്കോർട്ടിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന്.Thiruvananthapuram News. തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ. Thiruvananthapuram. Trivandrum News. Manorama Online Local News

മുൻപ് ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ പുഴു; ഇന്നലെ ബിരിയാണിയിൽ ബാൻഡേജ് ! | Thiruvananthapuram News | തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ | Thiruvananthapuram | Trivandrum News | Manorama Online Local News