1. മഴക്കാടിന് പുനർജന്മം; ദമ്പതികൾ 20 വർഷത്തിനിടെ നട്ടത് 40 ലക്ഷം മരങ്ങൾ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. 20 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ദമ്പതികൾ വളർത്തിയത് 40 ലക്ഷം മരങ്ങൾ!  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ഭൂമിയെ പച്ചപുതപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനായി ഒരു ദിനം. പ്രകൃതിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ മരങ്ങൾക്കായി 'നാഷണൽ ലവ് എ ട്രീ ഡേ' ആയി ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാ.environment news. manorama News. Couple. Replanting. Destroyed.Tree. Rainforest.Green News. Go Green. Environment. Manorama Onlineഭൂമിയെ പച്ചപുതപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനായി ഒരു ദിനം. പ്രകൃതിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ മരങ്ങൾക്കായി 'നാഷണൽ ലവ് എ ട്രീ ഡേ' ആയി ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാ.environment news. manorama News. Couple. Replanting. Destroyed.Tree. Rainforest.Green News. Go Green. Environment. Manorama Online

20 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ദമ്പതികൾ വളർത്തിയത് 40 ലക്ഷം മരങ്ങൾ! | Couple Spend 20 Years Replanting A Destroyed 4 Million Tree Rainforest