1. വിളിച്ചാൽ അഭിനയിക്കും, ഇപ്പോൾ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല: അംബിക  മലയാള മനോരമ
  2. മലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് നടി അംബിക! കാണൂ  Filmibeat Malayalam
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ആരും വിളിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമകളിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നതെന്ന് നടി അംബിക. ‘വിളിച്ചാൽ അഭിനയിക്കും, വിളിക്കുന്നില്ല.Ambika Actressm Ambika old actress. ambika son. Ambika husband.Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineആരും വിളിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമകളിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നതെന്ന് നടി അംബിക. ‘വിളിച്ചാൽ അഭിനയിക്കും, വിളിക്കുന്നില്ല.Ambika Actressm Ambika old actress. ambika son. Ambika husband.Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

വിളിച്ചാൽ അഭിനയിക്കും, ഇപ്പോൾ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല: അംബിക | Ambika Actress

മലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് നടി അംബിക! കാണൂambika says about malayalam cinemaമലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് നടി അംബിക! കാണൂambika says about malayalam cinema

മലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് നടി അംബിക! കാണൂ | ambika says about malayalam cinema - Malayalam Filmibeat