കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ്ങിലും സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കമ്പനി  News18 മലയാളംGoogle വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
company who conducted auditng in kiifb has connection with Chartered Accountant who was also questioned in the gold smuggling case | കിഫ്ബി ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും സി.എ.ജിയും തമ്മിൽഏറ്റുമുട്ടിയതിനു പിന്നാലെ കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ വിവാദം. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ച ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പി വേണുഗോപാലിന്റെ കമ്പനിയാണ് കിഫ്ബി പിയർ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയത്. ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ പി വേണുഗോപാലിന് പങ്കാളിത്തമുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനിയെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.company who conducted auditng in kiifb has connection with Chartered Accountant who was also questioned in the gold smuggling case | കിഫ്ബി ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും സി.എ.ജിയും തമ്മിൽഏറ്റുമുട്ടിയതിനു പിന്നാലെ കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ വിവാദം. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ച ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പി വേണുഗോപാലിന്റെ കമ്പനിയാണ് കിഫ്ബി പിയർ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയത്. ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ പി വേണുഗോപാലിന് പങ്കാളിത്തമുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനിയെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

Malayalam News - കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ്ങിലും സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കമ്പനി | News18 Kerala, Kerala Latest Malayalam News | ലേറ്റസ്റ്റ് മലയാളം വാർത്ത

തിരുവനന്തപുരം∙ കിഫ്ബിയിലെ ഓഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലി സർക്കാരും സിഎജിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനു പിന്നാലെ കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ വിവാദം. കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിൽ.manorama news. manorama online. CAG Audit. KIIFB. M Sivasanakr. Enforcement Directorate. ED. Customs. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Malayalam News..Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം∙ കിഫ്ബിയിലെ ഓഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലി സർക്കാരും സിഎജിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനു പിന്നാലെ കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ വിവാദം. കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിൽ.manorama news. manorama online. CAG Audit. KIIFB. M Sivasanakr. Enforcement Directorate. ED. Customs. Manorama News. Manorama Online. Latest News. Malayalam News..Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ വിവാദം | CAG Audit | KIIFB | M Sivasanakr | Manorama News

കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ് ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ബന്ധം. പി.വേണുഗോപാല്‍ പങ്കാളിയായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് രണ്ടാം ഓഡിറ്റ്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ്.KIIFB. Sivasanker. auditing.Breaking News. Manorama Newsകിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ് ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ബന്ധം. പി.വേണുഗോപാല്‍ പങ്കാളിയായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് രണ്ടാം ഓഡിറ്റ്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ്.KIIFB. Sivasanker. auditing.Breaking News. Manorama News

കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ്ങ് ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്: പുതിയ വിവാദം | KIIFB | Sivasanker | auditing | Breaking News | Manorama News

company auditng in kiifb connection with chartered accountant venugopalcompany auditng in kiifb connection with chartered accountant venugopal

company auditng in kiifb connection with chartered accountant venugopal | സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തു കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കമ്പനി കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിങ്ങിലും | Mangalam