1. ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗ് : മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ ശ്രീലങ്കയിൽ  മെട്രോ വാര്‍ത്ത
  2. ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കാനായി ഇർഫാൻ പത്താൻ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി | Madhyamam  മാധ്യമം കായികം | Madhyamam Sports
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നതിനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ ശ്രീലങ്കയിലെത്തിലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നതിനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി

Metro Vaartha -

ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾ റൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കാനായി ശ്രീലങ്കയിലെത്തി. പുതിയ യാത്രക്കായി മുന്നോട്ട്​ നോക്കുന്നുവെന്ന്​ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇർഫാൻ പത്താൻ...ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾ റൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കാനായി ശ്രീലങ്കയിലെത്തി. പുതിയ യാത്രക്കായി മുന്നോട്ട്​ നോക്കുന്നുവെന്ന്​ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇർഫാൻ

ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കാനായി ഇർഫാൻ പത്താൻ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി | irfan Pathan Arrives In Sri Lanka Ahead Of Lanka Premier League | Madhyamam