1. തുരങ്കത്തിൽ രാത്രി പെൺകുട്ടി; ഭീതി നിറയ്ക്കുന്ന കിയോട്ടാക്കി; ‘മരണവഴി’  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. രാത്രി വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച പെൺകുട്ടി വഴിയരികിൽ; കണ്ണാടിയിൽ പ്രേതങ്ങൾ തെളിയുന്ന തുരങ്കം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ജപ്പാനിലെ കിയോട്ടാക്കി തുരങ്കം തേടി പാരാനോർമൽ അനുഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എത്താറുണ്ട്. കഥകളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ലോകമെങ്ങും ചർച്ചയാണ് ഈ തുരങ്കം. ഭീതി.Japan. kiyotaki tunnelജപ്പാനിലെ കിയോട്ടാക്കി തുരങ്കം തേടി പാരാനോർമൽ അനുഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എത്താറുണ്ട്. കഥകളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ലോകമെങ്ങും ചർച്ചയാണ് ഈ തുരങ്കം. ഭീതി.Japan. kiyotaki tunnel

തുരങ്കത്തിൽ രാത്രി പെൺകുട്ടി; ഭീതി നിറയ്ക്കുന്ന കിയോട്ടാക്കി; ‘മരണവഴി’ | Japan | kiyotaki tunnel

രാത്രിയിലാണോ യാത്ര, എങ്കിൽ കിയോട്ടാക്കി തുരങ്കം വഴി പോകാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. ജപ്പാനിൽ പരക്കെയുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണിത്. മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ.Ghost. Wonder World. Children. Kiyottaki.Manorama Online. Malayalam Children Magazine. General Knowledge for Kids. Kids GK. GK Articlesരാത്രിയിലാണോ യാത്ര, എങ്കിൽ കിയോട്ടാക്കി തുരങ്കം വഴി പോകാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. ജപ്പാനിൽ പരക്കെയുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണിത്. മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ.Ghost. Wonder World. Children. Kiyottaki.Manorama Online. Malayalam Children Magazine. General Knowledge for Kids. Kids GK. GK Articles

കണ്ണാടിയിൽ പ്രേതങ്ങൾ തെളിയുന്ന തുരങ്കം | Tunnel | Ghost | Kiyottakki | Wonder World | Children |