1. കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടൻ  East Coast Daily
  2. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ല; നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ചെന്നൈ: കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടൻ നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ പറയുന്നു. ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാചെന്നൈ: കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടൻ നന

കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടൻ – East Coast Daily Malayalam

Nandamuri Balakrishna says COVID 19 won't have a vaccine even in Future, ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ല; നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ, News | Movies | Mathrubhumiകോവിഡ് 19 നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് ..

ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ല; നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ | Nandamuri Balakrishna says COVID-19 won't have a vaccine even in Future