1. മഷറാനോ ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു  MediaOne TV
  2. ഇനി കോട്ട കാക്കാനില്ല, ഹാവിയർ മാഷറാനോ ഫുട് ബാളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു | Madhyamam  മാധ്യമം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
അർജൻറീനിയൻ ഇതിഹാസം ഹാവിയർ മാഷറാനോ പ്രൊഫഷനൽ ഫുട്​ബാളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി 147 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജൻറീനിയൻ ഇതിഹാസം ഹാവിയർ മാഷറാനോ പ്രൊഫഷനൽ ഫുട്​ബാളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി 147 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഷറാനോ ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു