1. ചോ ദ്യം ചോ ദി ക്കാ ൻ അ നു വ ദി ക്കാ ത്ത പ്ര ത്യേ ക ത രം ജ നാ ധി പ ത്യ രാ ജ്യ മാ യി ഇ ന്ത്യ: ചി ദം ബ രം |  ദീപിക
  2. ത മി ഴ് നാ ട്ടി ലും ക ർ ണാ ട ക യി ലും ആ ന്ധ്ര പ്ര ദേ ശി ലും കോവിഡ് പ ട രു ന്നു | Madhyamam  മാധ്യമം
  3. അ തി ർ ത്തി ത ർ ക്കം ചൈ ന യു മാ യു ള്ള ഉ ഭ യ ക ക്ഷി ബ ന്ധ ത്തെ ബാ ധി ക്കും: രാ ജ്നാ ഥ് സിം ഗ്  ദീപിക
  4. ചോ ദ്യം ചോ ദി ക്കാ ൻ അ നു വ ദി ക്കാ ത്ത പ്ര ത്യേ ക ത രം ജ നാ ധി പ ത്യ രാ ജ്യ മാ യി ഇ ന്ത്യ: ചി ദം ബ രം  ദീപിക
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Deepika.com:Malayalam News, Latest Malayalam News,Kerala News, malaylam online news ,Deepika online, rashtradeepika, Kerala Tourism,Kerala travel

Deepika.com : Malayalam News,Latest Malayalam News,Kerala News,Malayalam online news

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കോ​വി​ഡ്​ അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കോ​വി​ഡ്​ രോ​ഗ​ബാ​ധ മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ...ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കോ​വി​ഡ്​ അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കോ​വി​ഡ്​ രോ​ഗ​ബാ​ധ മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​...

ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലും കോവിഡ്​ പ​ട​രു​ന്നു | Madhyamam