1. തിളച്ച വെള്ളം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ ഗവേഷകർ: റിപ്പോർട്ട്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. തിളച്ച വെള്ളത്തിനു കൊറോണ വൈറസിനെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കാനാകും: റഷ്യൻ ഗവേഷകർ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
വെള്ളത്തിന് എഴുപത്തി രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനാകും എന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്‌.Russiam Covid19. Coronavirusവെള്ളത്തിന് എഴുപത്തി രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനാകും എന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്‌.Russiam Covid19. Coronavirus

തിളച്ച വെള്ളം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ ഗവേഷകർ: റിപ്പോർട്ട് | Russiam Covid19 | Coronavirus

വെള്ളത്തിന് എഴുപത്തി രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനാകും എന്ന് പഠനം. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്‌ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിനെ പൂർണമായും.coronavirus symptoms in malayalam. corona virus malayalam. coronavirus malayalam. corona virus in malayalam. coronavirus malayalam news. corona virus symptoms malayalam. about corona virus in malayalam. covid 19 meaning in malayalam. covid 19 symptoms in malayalam. covid 19 symptoms malayalam. കൊറോണ. കൊറോണ വൈറസ്. കോവിഡ് 19. കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ. കോവിഡ്. കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങൾ. കൊറോണ ലക്ഷണം. കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങൾ. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ. Coronavirus. Coronavirus News. Coronavirus Malayalam News. Coronavirus Updates. Coronavirus Symptoms. Coronavirus Early Symptoms. Coronavirus First Symptoms. N Coronavirus Symptoms. Coronavirus Reason. Coronavirus Effects. Coronavirus Treatment. Coronavirus Cure. Coronavirus Recovery. Coronavirus Remedy. Coronavirus How is It Spread. Coronavirus How to Prevent. Coronavirus Prevention. Coronavirus Protection. Coronavirus Blood Test. Coronavirus Drug. Coronavirus Antibiotic. COVID 19 COVID. Face mask. N 95 mask. കൊറോണ വൈറസ്. കോവിഡ്– 19. coronavirus transmission currency notes. Local transmission.health.Health News. Malayalam Health News. Health Tips. Manorama Onlineവെള്ളത്തിന് എഴുപത്തി രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനാകും എന്ന് പഠനം. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്‌ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിനെ പൂർണമായും.coronavirus symptoms in malayalam. corona virus malayalam. coronavirus malayalam. corona virus in malayalam. coronavirus malayalam news. corona virus symptoms malayalam. about corona virus in malayalam. covid 19 meaning in malayalam. covid 19 symptoms in malayalam. covid 19 symptoms malayalam. കൊറോണ. കൊറോണ വൈറസ്. കോവിഡ് 19. കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ. കോവിഡ്. കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങൾ. കൊറോണ ലക്ഷണം. കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങൾ. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ. Coronavirus. Coronavirus News. Coronavirus Malayalam News. Coronavirus Updates. Coronavirus Symptoms. Coronavirus Early Symptoms. Coronavirus First Symptoms. N Coronavirus Symptoms. Coronavirus Reason. Coronavirus Effects. Coronavirus Treatment. Coronavirus Cure. Coronavirus Recovery. Coronavirus Remedy. Coronavirus How is It Spread. Coronavirus How to Prevent. Coronavirus Prevention. Coronavirus Protection. Coronavirus Blood Test. Coronavirus Drug. Coronavirus Antibiotic. COVID 19 COVID. Face mask. N 95 mask. കൊറോണ വൈറസ്. കോവിഡ്– 19. coronavirus transmission currency notes. Local transmission.health.Health News. Malayalam Health News. Health Tips. Manorama Online

തിളച്ച വെള്ളത്തിനു കൊറോണ വൈറസിനെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കാനാകും: റഷ്യൻ ഗവേഷകർ | Corona virus | COVID- 19