1. ലൈംഗീക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഗംഭീര്‍  Samakalika Malayalam
  2. ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കുമെന്ന് ഗംഭീര്‍  മംഗളം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
'സമൂഹത്തില്‍ മാന്യമായി ജീവിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ്'

ലൈംഗീക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഗംഭീര്‍ - Samakalika Malayalam

gautam gambhir support daughters of gb road sex workersgautam gambhir support daughters of gb road sex workers

gautam gambhir support daughters of gb road sex workers | ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കുമെന്ന് ഗംഭീര്‍ | Mangalam