1. 44 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ്: ടിക്ക് ടോക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഫുക്രു; ‘ബൈ’ വിഡിയോ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. എന്തേലും മിസ് ചെയ്യുമോ ? ടിക്ടോക്കിന് ‘ബൈ’ പറഞ്ഞ് ഫുക്രു; വിഡിയോ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിരോധനം വന്നതോടെ ടിക്ക് ടോക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രശസ്ത ടിക്ടോക് താരം ഫുക്രു. ടിക്ടോക്കിലൂടെ അതിവേഗം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന.TikTok Video. Manorama News.Entertainment News. Manorama Newsചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിരോധനം വന്നതോടെ ടിക്ക് ടോക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രശസ്ത ടിക്ടോക് താരം ഫുക്രു. ടിക്ടോക്കിലൂടെ അതിവേഗം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന.TikTok Video. Manorama News.Entertainment News. Manorama News

44 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ്: ടിക്ക് ടോക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഫുക്രു; ‘ബൈ’ വിഡിയോ | TikTok Video | Manorama News | Entertainment News | Manorama News

ടിക്ടോക്കിലൂടെ അതിവേഗം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫുക്രു എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി കൃഷ്ണജീവ്. വിഡിയോകൾ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ.Tiktok. Tiktok Ban. PUBG. Chinese apps banned in India. Tiktok ban in India. Chinese apps. Chinese app ban in India. Tiktok News. Malayalama News. Manorama News. Kerala News. Tiktok Latest News. മലയാളം വാർത്തകൾ. ടിക്ടോക്. Fukru. ഫുക്രു. ടിക്ടോക് നിരോധനം.Viral News. Lifestyle. Manorama Onlineടിക്ടോക്കിലൂടെ അതിവേഗം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫുക്രു എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി കൃഷ്ണജീവ്. വിഡിയോകൾ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ.Tiktok. Tiktok Ban. PUBG. Chinese apps banned in India. Tiktok ban in India. Chinese apps. Chinese app ban in India. Tiktok News. Malayalama News. Manorama News. Kerala News. Tiktok Latest News. മലയാളം വാർത്തകൾ. ടിക്ടോക്. Fukru. ഫുക്രു. ടിക്ടോക് നിരോധനം.Viral News. Lifestyle. Manorama Online

ടിക്ടോക്കിന് ‘ബൈ’ പറഞ്ഞ് ഫുക്രു | Fukru | Krishnajeev | Tiktok Star | Tiktok Ban | Viral Video | Lifestyle |