1. ‘എങ്ങിനെ ഞാൻ സാറിനെ മറക്കും, മറന്നാൽ ഞാൻ ആരാകും’  മലയാള മനോരമ
  2. മുണ്ടും ജൂബ്ബയും ചന്ദനക്കുറിയും,ലോഹിസാറിന്റെ ചോദ്യവും 'നീ കരുതിക്കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ'  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
എന്തിനു ? ഒറ്റക്ക് ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നു കറങ്ങി അറിഞ്ഞു വാ., ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി, അതുവരെ ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി.Prasanth Madhav Lohithadas.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineഎന്തിനു ? ഒറ്റക്ക് ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നു കറങ്ങി അറിഞ്ഞു വാ., ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി, അതുവരെ ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി.Prasanth Madhav Lohithadas.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

‘എങ്ങിനെ ഞാൻ സാറിനെ മറക്കും, മറന്നാൽ ഞാൻ ആരാകും’ | Prasanth Madhav Lohithadas

Vinu Mohan interview Lohithadas Nivedhyam Movie Bhama , മുണ്ടും ജൂബ്ബയും ചന്ദനക്കുറിയും,ലോഹിസാറിന്റെ ചോദ്യവും 'നീ കരുതിക്കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ', Interview | Movies | Mathrubhumiചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തവയായിരുന്നു ലോഹിതദാസിന്റെ കഥയും ..

മുണ്ടും ജൂബ്ബയും ചന്ദനക്കുറിയും,ലോഹിസാറിന്റെ ചോദ്യവും 'നീ കരുതിക്കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ' | Vinu Mohan interview Lohithadas Nivedhyam Movie Bhama