1. ചെറിയ പന്തും പിച്ചിന്റെ നീളക്കുറവുമല്ല വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം-ശിഖ  മാതൃഭൂമി
  2. ഒരുറപ്പും ഇല്ലാത്ത നവീകരണങ്ങളല്ല നല്ല നിക്ഷേപമാണ് ക്രിക്കറ്റിന് ആവശ്യം; ‘ചെറിയ പന്തി’ൽ ശിഖ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Shikha Pandey on women cricket changes, ചെറിയ പന്തും പിച്ചിന്റെ നീളക്കുറവുമല്ല വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം-ശിഖ , Cricket | Sports | Mathrubhumiന്യൂഡൽഹി: വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാൻ ചെറിയ പന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പിച്ചിന്റെ ..

ചെറിയ പന്തും പിച്ചിന്റെ നീളക്കുറവുമല്ല വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം-ശിഖ  | Shikha Pandey| Women Cricket| Cricket

ന്യൂഡൽഹി∙ വനിത ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാൻ വേണ്ടത് പുതിയ വിപണന രീതികളും നിക്ഷേപവുമാണ് അല്ലാതെ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത.Shikha Pandey. women's cricket. marketing. ICC. DRS. Manorama online. manorama news. Investmant. Small ball. short Pitch.Cricket News. Malayalam Cricket News. Sports Magazine. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി∙ വനിത ക്രിക്കറ്റിനെ ജനപ്രിയമാക്കാൻ വേണ്ടത് പുതിയ വിപണന രീതികളും നിക്ഷേപവുമാണ് അല്ലാതെ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത.Shikha Pandey. women's cricket. marketing. ICC. DRS. Manorama online. manorama news. Investmant. Small ball. short Pitch.Cricket News. Malayalam Cricket News. Sports Magazine. Manorama Online

ഒരുറപ്പും ഇല്ലാത്ത നവീകരണങ്ങളല്ല നല്ല നിക്ഷേപമാണ് ക്രിക്കറ്റിന് ആവശ്യം | Shikha Pandey | Women's Cricket | Manorama Online