1. സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ; ന്യൂനമർദം അതിതീവ്രമാകും: ജാഗ്രത  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  2. സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ: ന്യൂനമർദം അതിതീവ്രമാകും: ജാഗ്രത  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ രാവിലെ ശക്തമായ മഴ.Latest news. Malayalam news. manorama online. rain in kerala. Kerala rain. rain alert.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ രാവിലെ ശക്തമായ മഴ.Latest news. Malayalam news. manorama online. rain in kerala. Kerala rain. rain alert.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ; ന്യൂനമർദം അതിതീവ്രമാകും: ജാഗ്രത ​| Kerala rain | Manorama News

സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ രാവിലെ ശക്തമായ മഴ കിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ.Heavy Rain. Kerala.Breaking News. Manorama Newsസംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ രാവിലെ ശക്തമായ മഴ കിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ.Heavy Rain. Kerala.Breaking News. Manorama News

സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ: ന്യൂനമർദം അതിതീവ്രമാകും: ജാഗ്രത | Heavy Rain | Kerala | Breaking News | Manorama News