1. അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ പെന്‍ഗ്വിന്‍ കാഷ്ഠത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 'മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം'  മാതൃഭൂമി
  2. ഗവേഷകരുടെ സമനില തെറ്റിച്ച് അന്‍റാര്‍ട്ടിക് പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ ; കാരണം വിചിത്രം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
penguins' droppings contain large amounts of nitrous oxide,commonly known as laughing gas,study says, അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ പെന്‍ഗ്വിന്‍ കാഷ്ഠത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 'മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം', International news and headlines from Gulf countries, NRI news focusing on Dubai, AbuDhabi, Qatar, America, UK, Australia - Mathrubhumi, Latest World News in Malayalam | World Breaking News | World Politics | Mathrubhumi, Latest World News in Malayalam | World Breaking News | World Politics | Mathrubhumiകോപൻഹാഗൻ: അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ ഒരു കൂട്ടം പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ കാഷ്ഠത്തില്‍ ..

അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ പെന്‍ഗ്വിന്‍ കാഷ്ഠത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 'മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം' | penguins' droppings contain large amounts of nitrous oxide| commonly known as laughing gas| study says

നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന പേരിലുള്ള വാതകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍, കേട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ വാതകത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരു പറഞ്ഞാല്‍.Manorama Online. Manorama News. Antarctic Penguins. Poop Out. Laughing Gas.Animal News. Wild Life. Environment. Manorama Onlineനൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന പേരിലുള്ള വാതകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍, കേട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ വാതകത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരു പറഞ്ഞാല്‍.Manorama Online. Manorama News. Antarctic Penguins. Poop Out. Laughing Gas.Animal News. Wild Life. Environment. Manorama Online

ഗവേഷകരുടെ സമനില തെറ്റിച്ച് അന്‍റാര്‍ട്ടിക് പെന്‍ഗ്വിുകള്‍ ; കാരണം വിചിത്രം | Antarctic Penguins Poop Out So Much Laughing Gas, It Has a Funny Effect on Researchers