1. ' സഹായിക്കണം; ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി'; ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. 'ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷിക്കൂ': ഇറാനിൽ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ –വിഡിയോ  മലയാള മനോരമ
  3. 'ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷിക്കൂ'; ഇറാനിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കോവിഡ് 19 ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന ഇറാനിൽ അൻപതോളം മലയാളികളടക്കം കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ബന്ദർ ഇ ഷിറു ദ്വീപിലും.Iran.Covid 19.Corona Virusകോവിഡ് 19 ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന ഇറാനിൽ അൻപതോളം മലയാളികളടക്കം കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ബന്ദർ ഇ ഷിറു ദ്വീപിലും.Iran.Covid 19.Corona Virus

' സഹായിക്കണം; ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി'; ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ | Iran | Covid 19 | Corona Virus

ദുബായ് ∙ 'നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ വരും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ, ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആരും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്തു ആശുപത്രി പോലുമില്ല..Coronavirusദുബായ് ∙ 'നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ വരും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ, ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആരും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്തു ആശുപത്രി പോലുമില്ല..Coronavirus

'ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷിക്കൂ': ഇറാനിൽ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ –വിഡിയോ | Coronavirus