1. 'പത്തു വർഷം നീണ്ട പ്രണയ യാത്ര'; ഗോപിസുന്ദറിന് ഹിരൺമയിയുടെ ആശംസ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയദിനാശംസയുമായി അഭയ ഹിരൺമയി; ചിത്രവും കുറിപ്പും വൈറൽ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിതം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗായിക ആശംസകൾ നേർന്നത്. പ്രണയിച്ചു തീരാത്ത തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അഭയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങവിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പും ചിത്രവും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 'പത്ത് വർഷത്തെ നീണ്ട യാത്ര.... എല്ലാ. spotlight.ഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിതം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗായിക ആശംസകൾ നേർന്നത്. പ്രണയിച്ചു തീരാത്ത തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അഭയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങവിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പും ചിത്രവും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 'പത്ത് വർഷത്തെ നീണ്ട യാത്ര.... എല്ലാ. spotlight.

'പത്തു വർഷം നീണ്ട പ്രണയ യാത്ര'; ഗോപിസുന്ദറിന് ഹിരൺമയിയുടെ ആശംസ | spotlight

ഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിതം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗായിക ആശംസകൾ നേർന്നത്. പ്രണയിച്ചു.Abhaya Hiranmayi. Gopi Sundar. Abhaya Hiranmayi wishing valentines day to Gopi Sundar. Abhaya Hiranmayi and Gopi Sundar. social media post of Abhaya Hiranmayi on valentines day.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Onlineഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിതം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗായിക ആശംസകൾ നേർന്നത്. പ്രണയിച്ചു.Abhaya Hiranmayi. Gopi Sundar. Abhaya Hiranmayi wishing valentines day to Gopi Sundar. Abhaya Hiranmayi and Gopi Sundar. social media post of Abhaya Hiranmayi on valentines day.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Online

ഗോപി സുന്ദറിന് പ്രണയദിനാശംസയുമായി അഭയ ഹിരൺമയി; ചിത്രവും കുറിപ്പും വൈറൽ​