1. പ്രണയവഴിയിലെ ഗായകർ....  മലയാള മനോരമ
  2. കൈക്കുടന്ന നിറയെ പ്രണയമധുര ഗാനങ്ങൾ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
സംഗീതമില്ലാത്ത പ്രണയവഴികളുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാഴ്ചയിൽ.... ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പിൽ... പ്രണയം തോന്നിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വയമറിയാതെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടെങ്കിലും.singers talking about their songs. sayanora romantic songs. sithara krishnakumar romantic songs. Anoop Shankar. Najim Arshad. Rajalakshmy romantic songs. songs of Ranjini Jose. Sangeetha Sreekanth songs. Manjari. Nithya Mammen songs. Soumya Ramakrishnan.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Onlineസംഗീതമില്ലാത്ത പ്രണയവഴികളുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാഴ്ചയിൽ.... ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പിൽ... പ്രണയം തോന്നിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വയമറിയാതെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടെങ്കിലും.singers talking about their songs. sayanora romantic songs. sithara krishnakumar romantic songs. Anoop Shankar. Najim Arshad. Rajalakshmy romantic songs. songs of Ranjini Jose. Sangeetha Sreekanth songs. Manjari. Nithya Mammen songs. Soumya Ramakrishnan.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Online

പ്രണയവഴിയിലെ ഗായകർ....​|Valentines day