അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വളർച്ച ;സഹോദരിയെ പാർട്ടിതലത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തി കിം ജോങ് ഉൻ  മംഗളംGoogle വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
Kim jong unKim jong un

Kim jong un | അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വളർച്ച ;സഹോദരിയെ പാർട്ടിതലത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തി കിം ജോങ് ഉൻ | Mangalam

അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന സഹോദരി ജാങിനെ ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ തരംതാഴ്ത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊറിയൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലും.Kim Jong Un. North Koea. Jang. Manorama Newsഅധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന സഹോദരി ജാങിനെ ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ തരംതാഴ്ത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊറിയൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലും.Kim Jong Un. North Koea. Jang. Manorama News

'അധികാര കേന്ദ്ര'മായെന്ന് സംശയം; സഹോദരിയെ വെട്ടിനിരത്തി കിം; തരംതാഴ്ത്തി| Malayala Manorama

സോൾ ∙ കൊറിയന്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ് പാര്‍ട്ടിയിലും ഭരണകൂടത്തിലും കിം ജോങ് ഉന്‍ കഴിഞ്ഞാലുള്ള അധികാരകേന്ദ്രമായ സഹോദരി കിം യോ ജാങ്ങിനെ പാർട്ടിതലത്തിൽ..North Korea. Kim Yo-jong. Kim Jong-un. Manorama News. Breaking News. Current News. Manorama Online. World News..Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineസോൾ ∙ കൊറിയന്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ് പാര്‍ട്ടിയിലും ഭരണകൂടത്തിലും കിം ജോങ് ഉന്‍ കഴിഞ്ഞാലുള്ള അധികാരകേന്ദ്രമായ സഹോദരി കിം യോ ജാങ്ങിനെ പാർട്ടിതലത്തിൽ..North Korea. Kim Yo-jong. Kim Jong-un. Manorama News. Breaking News. Current News. Manorama Online. World News..Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഒടുവിൽ വെട്ടിനിരത്തൽ | North Korea | Kim Yo-jong | Kim Jong-un | Manorama News