1. കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; 'മാസ്റ്റർ' തിയറ്ററുകളിൽ; കണ്ടവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ‘മാസ്റ്റർ’ ദർശനം; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം വിജയ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. എല്ലാ ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാസ് ചിത്രമാണെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന.Master. Vijay Movie. Manorama News.Entertainment News. Manorama Newsനീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം വിജയ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. എല്ലാ ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാസ് ചിത്രമാണെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന.Master. Vijay Movie. Manorama News.Entertainment News. Manorama News

കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; 'മാസ്റ്റർ' തിയറ്ററുകളിൽ; കണ്ടവരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ | Manorama News

നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം വിജയ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. എല്ലാ ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാസ് ചിത്രമാണെന്നാണ് ആദ്യം വരുന്ന.Master Audience Review. Master Review. Master FDFS.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineനീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം വിജയ് ചിത്രം മാസ്റ്റർ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. എല്ലാ ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാസ് ചിത്രമാണെന്നാണ് ആദ്യം വരുന്ന.Master Audience Review. Master Review. Master FDFS.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

‘മാസ്റ്റർ’ ദർശനം; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ | Master Audience Review