1. പത്താംവയസ്സിൽ സർക്കാർവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, സൗദിയിൽ വധശിക്ഷ കാത്ത് കൗമാരക്കാരൻ  മാതൃഭൂമി
  2. സൗദിയിൽ 18കാരന് വധശിക്ഷ • ഇ വാർത്ത  ഇ വാർത്ത | evartha
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
Saudi Arabia Amnesty International, പത്താംവയസ്സിൽ സർക്കാർവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, സൗദിയിൽ വധശിക്ഷ കാത്ത് കൗമാരക്കാരൻ, Saudi Arabia | Gulf | Mathrubhumiദുബായ്: പത്താംവയസ്സിൽ സർക്കാർവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കൗമാരക്കാരൻ സൗദിയിൽ ..

പത്താംവയസ്സിൽ സർക്കാർവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, സൗദിയിൽ വധശിക്ഷ കാത്ത് കൗമാരക്കാരൻ | Saudi Arabia| Amnesty International

ഷിയാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ 13-ാം വയസ്സില്‍ അറസ്റ്റിലായ സൗദി പൌരനെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചുവെന്ന് ആംനസ്റ്റിഷിയാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ 13-ാം വയസ്സില്‍ അറസ്റ്റിലായ സൗദി പൌരനെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചുവെന്ന് ആംനസ്റ്റി

സൗദിയിൽ 18കാരന് വധശിക്ഷ • ഇ വാർത്ത | evartha