1. പഞ്ചവാദ്യരംഗത്തെ കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാര്‍ അന്തരിച്ചു  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. പഞ്ചവാദ്യ കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വര മാരാർ അന്തരിച്ചു  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
പഞ്ചവാദ്യരംഗത്തെ കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാര്‍ അന്തരിച്ചു. വാര്‍ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു. മഠത്തില്‍വരവ് പഞ്ചവാദ്യത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം മേളപ്രമാണിയായിരുന്നു പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ പുതിയ താള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിയ തിമിലക്കാരനായിരുന്നു പരമേശ്വരമാരാര്‍. പഞ്ചവാദ്യം പിറന്ന. annamanada parameswara marar .പഞ്ചവാദ്യരംഗത്തെ കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാര്‍ അന്തരിച്ചു. വാര്‍ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു. മഠത്തില്‍വരവ് പഞ്ചവാദ്യത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം മേളപ്രമാണിയായിരുന്നു പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ പുതിയ താള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിയ തിമിലക്കാരനായിരുന്നു പരമേശ്വരമാരാര്‍. പഞ്ചവാദ്യം പിറന്ന. annamanada parameswara marar .

പഞ്ചവാദ്യരംഗത്തെ കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാര്‍ അന്തരിച്ചു | annamanada parameswara marar

പൂരം പഞ്ചവാദ്യ പ്രമാണിയും പ്രശസ്ത തിമല വിദ്വാനുമായ അന്നമനട പരമേശ്വര മാരാർ അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു.Annamnada Parameswara Marar.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineപൂരം പഞ്ചവാദ്യ പ്രമാണിയും പ്രശസ്ത തിമല വിദ്വാനുമായ അന്നമനട പരമേശ്വര മാരാർ അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു.Annamnada Parameswara Marar.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

അന്നമനട പരമേശ്വര മാരാർ അന്തരിച്ചു | Annamanada Parameswara Marar | Manorama News