1. കൃത്യമായ പഠനം; മഴ പ്രവചിച്ച് വെതർ ബാബു; ഇത് വെറും 'തള്ള'ല്ലെന്ന് വാദം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. സംഭവം മഴയാണ്,ബാബു ഒരു സംഭവമാണ്  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ മഴയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വെതർ ബാബു എന്ന സി. ബാബു. കളമശ്ശേരിയിലെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ഇദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ പ്രളയമടക്കം ബാബു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെന്നു ബാബുവിന്റെ പ്രവചനം വായിച്ചവരും‌ടക്കം അവകാശപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പ്രവചനം വെറും 'തള്ള'ല്ലെന്നും. Rain. Whether Babu. Kerala rain. Rain prediction. C Babu. Spoken English. Whether conditions.കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ മഴയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വെതർ ബാബു എന്ന സി. ബാബു. കളമശ്ശേരിയിലെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ഇദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ പ്രളയമടക്കം ബാബു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെന്നു ബാബുവിന്റെ പ്രവചനം വായിച്ചവരും‌ടക്കം അവകാശപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പ്രവചനം വെറും 'തള്ള'ല്ലെന്നും. Rain. Whether Babu. Kerala rain. Rain prediction. C Babu. Spoken English. Whether conditions.

കൃത്യമായ പഠനം; മഴ പ്രവചിച്ച് വെതർ ബാബു; ഇത് വെറും 'തള്ള'ല്ലെന്ന് വാദം | Rain | Whether Babu | Kerala rain | Rain prediction | C Babu | Spoken English | Whether conditions

കൊച്ചി∙ എന്തു കൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, വെതർ ബാബു മഴയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ്. വെതർ ബാബു എന്ന സി. ബാബു പക്ഷേ, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ.Ernakulam News. Kochi News. എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമകൊച്ചി∙ എന്തു കൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, വെതർ ബാബു മഴയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ്. വെതർ ബാബു എന്ന സി. ബാബു പക്ഷേ, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ.Ernakulam News. Kochi News. എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ

വെതർ ബാബു മഴയെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കും!; പുതിയ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ | Ernakulam News | Kochi News | എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ | District News | Malayalam Regional News | Chuttuvattom Malayala Manorama | ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ