1. വിചിത്രമായ ശിക്ഷാരീതികൾ; ഉത്തര കൊറിയയിലെ 318 പരസ്യകൊലനിലയങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്  Asianet News
  2. ഉത്തരകൊറിയയിലെ 318 പരസ്യ വധശിക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
South Korean NGO The Transitional Justice Working Group released a report says it has identified 318 North Korea's public executions sites വിചിത്രമായ ശിക്ഷാരീതികൾ; ഉത്തര കൊറിയയിലെ 318 പരസ്യകൊലനിലയങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചത് മുതൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടിവി കണ്ടു എന്നതുൾ‌പ്പടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്. പുഴയോരം, ചന്ത, സ്കൂൾ, കളിക്കളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പരസ്യവധശിക്ഷ നടത്താറുള്ളത്. 

വിചിത്രമായ ശിക്ഷാരീതികൾ; ഉത്തര കൊറിയയിലെ 318 പരസ്യകൊലനിലയങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

“Fascinating backstory. Trump gets asked abt report that Kim Jong Un's brother was a CIA source. Kim Jong Nam was assassinated in 2017 by North Korea. Trump responds by pledging to Kim that he won't let the CIA do that "under my auspices." cc @benjaminwittes @MaxBoot @ColinKahl https://t.co/UbGoWyYwX0”

Josh Marshall on Twitter: "Fascinating backstory. Trump gets asked abt report that Kim Jong Un's brother was a CIA source. Kim Jong Nam was assassinated in 2017 by North Korea. Trump responds by pledging to Kim that he won't let the CIA do that "under my auspices." cc @benjaminwittes @MaxBoot @ColinKahl… https://t.co/t0ylWfw43B"

“ALSO: THE PRESIDENT told reporters he has received another "beautiful letter" from Kim Jong Un, the dictator of North Korea. (via @playbookplus)”

Jonathan Martin on Twitter: "ALSO: THE PRESIDENT told reporters he has received another "beautiful letter" from Kim Jong Un, the dictator of North Korea. (via @playbookplus)"

“Dear @MBuhari, You claim you are celebrating June 12 as Democracy Day, yet look at the guests you invite: * North Korean President, Kim Jong-un (represented) * Venezuelan President, Nicolás Maduro Are we celebrating Democracy Day or DICTATORS DAY? #FreeLeahSharibu #RenosDarts”

Reno Omokri on Twitter: "Dear @MBuhari, You claim you are celebrating June 12 as Democracy Day, yet look at the guests you invite: * North Korean President, Kim Jong-un (represented) * Venezuelan President, Nicolás Maduro Are we celebrating Democracy Day or DICTATORS DAY? #FreeLeahSharibu #RenosDarts… https://t.co/2o6kOkmn3O"

“Trump says he’d never have allowed Kim Jong Nam, the slain half brother of North Korea’s leader, to be a CIA informant. Of course not. He’d do anything to avoid Nam.”

Dave Pell on Twitter: "Trump says he’d never have allowed Kim Jong Nam, the slain half brother of North Korea’s leader, to be a CIA informant. Of course not. He’d do anything to avoid Nam."

North Korea Kim Jong un, ഉത്തരകൊറിയയിലെ 318 പരസ്യ വധശിക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, World News | Mathrubhumi Print Edition, World News | Mathrubhumi Print Editionപ്യോങ്‌യാങ്: പരസ്യവധശിക്ഷയുടെ എണ്ണംകൊണ്ടും രീതികൊണ്ടും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഉത്തരകൊറിയയിലെ ..

ഉത്തരകൊറിയയിലെ 318 പരസ്യ വധശിക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് | North Korea| Kim Jong un