മന്ത്രവാദത്തിന് കടത്തിയ 47.6 കിലോ വസ്തുക്കൾ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു  മലയാള മനോരമ

ദുബായ്∙ മന്ത്രവാദത്തിനും ക്ഷുദ്ര പ്രവൃത്തികൾക്കും കടത്തിയ 47.6 കിലോ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ദുബായ് ...

Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക